όροι

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, και Επίτιμα.
Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται -κατόπιν πρότασής τους από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου- όσοι έχουν ασκήσει συστηματικά και σε τακτική βάση κριτική στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, για τουλάχιστον τρία χρόνια, και είναι πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο το θέατρο ή τις παραστατικές τέχνες από ανάλογα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή ισότιμα του εξωτερικού. Επίσης εγγράφονται -κατόπιν πρότασής τους από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου- όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου τμήματος ανθρωπιστικών ή πολιτισμικών σπουδών και έχουν ασκήσει -συστηματικά και σε τακτική βάση- κριτική στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω εγγράφονται απ’ ευθείας ως τακτικά μέλη -κατόπιν πρότασής τους από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου- κριτικοί θεάτρου ή παραστατικών τεχνών που είναι εγνωσμένου κύρους και συνεπείς με τον κώδικα δεοντολογίας του Σωματείου.
Όλα τα ιδρυτικά μέλη ορίζονται αυτοδικαίως ως τακτικά μέλη.
Ως Δόκιμα μέλη εγγράφονται -κατόπιν πρότασής τους από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου- όσοι είναι πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο θέατρο ή τις παραστατικές τέχνες Πανεπιστημίων εσωτερικού ή εξωτερικού ή όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου τμήματος ανθρωπιστικών ή πολιτισμικών σπουδών και έχουν ασχοληθεί με την κριτική γράφοντας σειρά κριτικών άρθρων σε τακτική βάση στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο για διάστημα τουλάχιστον 2 χρόνων. Το δόκιμο μέλος υποβάλλει νέα αίτηση στο Δ.Σ. προκειμένου να προαχθεί σε τακτικό. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. (εκτός της αρχαιρεσιακής.)
Επίτιμα μέλη: Εκλέγονται -κατόπιν πρότασής τους από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου-, Έλληνες ή ξένοι που έχουν σημαντική παρουσία στο χώρο της πνευματικής ή καλλιτεχνικής δημιουργίας και ειδικά στον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών όπως ξένοι κριτικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ή από το 1/5 των τακτικών μελών και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή, ούτε δικαίωμα εγγραφής. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης -εκτός της Αρχαιρεσιακής Γ.Σ. – διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλεγούν.
Η ιδιότητα μέλους αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.