αίτηση εγγραφής μέλους

Η αίτηση εγγραφής στο Σωματείο είναι γραπτή. Μπορεί να αποσταλεί στο Δ.Σ. μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει να συνοδεύεται από ικανό δείγμα κριτικών κειμένων του υποψηφίου, ώστε να κριθεί η επάρκεια και η τήρηση των απαιτούμενων κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους του.
Το Δ.Σ. οφείλει να φέρει την αίτηση εγγραφής στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών της για την εγγραφή του υποψηφίου μέλους καθώς και αν αυτό εντάσσεται στα τακτικά ή στα δόκιμα μέλη.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής από εδώ.